Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob, v platném znění, došlo od 1. ledna 2018 ke vzniku nové
povinnosti týkající se podnikatelů.

Právnické osoby zapsané v příslušném veřejném rejstříku a svěřenské
fondy budou mít nově povinnost evidovat své skutečné majitele – a to v
neveřejné části registru. K provedení změny mají příslušné povinné
subjekty čas od 1 do 3 let od nabytí účinnosti novely.

Vymezení pojmu skutečného majitele obsahuje zákon č. 253/2008 Sb., o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, v platném znění (tzv. zákon proti praní špinavých
peněz). Podle něho se skutečným majitelem rozumí fyzická osoba, která má
fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující
vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním
uspořádání bez právní osobnosti.

Prokazování skutečného majitele bude mít svůj účel například v trestních
řízeních nebo v dalších typech řízení, kdy budou informace o skutečném
majiteli určitým způsobem využitelné. Svou funkci by tato nově zřízená
evidence měla plnit i u zadávacích řízení veřejných zakázek, za účelem
prokazování skutečného vlastníka určité právnické osoby (jakožto
uchazeče o danou veřejnou zakázku v rámci zadávacího řízení).
Kdo bude mít k evidenci přístup

Informace z evidence skutečných majitelů budou zpřístupňovány například
soudům pro účely soudních řízení, orgánům činným v trestním řízení,
zpravodajským službám, správcům daně, České národní bance, Národnímu
bezpečnostnímu úřadu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Ministerstvu vnitra
a dalším oprávněným subjektům. Výpis z evidence si bude moci nechat
vystavit také osoba zapsaná v této evidenci.
Jaké údaje do evidence zapisovat

Do evidence skutečných majitelů právnických osob se o skutečném majiteli
budou zapisovat informace v následujícím rozsahu:

jméno,
adresa místa pobytu (popř. také bydliště, liší-li se od adresy
místa pobytu),
datum narození,
rodné číslo (bylo-li přiděleno),
státní příslušnost,
údaj o (i) podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení
skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, (ii) podílu na
rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele
na tom, že je jejich příjemcem, anebo (iii) jiné skutečnosti, je-li
postavení skutečného majitele založeno jiným způsobem.

Rozhodnou skutečností zapisovanou do evidence skutečných majitelů
právnických osob tak bude zejména informace prokazující postavení
konkrétní osoby jakožto skutečného majitele právnické osoby. Veškeré
povinné osoby musí údaje o skutečném majiteli do evidence zapsat do 1
roku (resp. do 3 let) od nabytí účinnosti diskutované novely, tedy od 1.
ledna 2018.

Zápisy údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů budou
moci provádět jak rejstříkové soudy, tak i notáři. Údaje o skutečném
majiteli rejstříkový soud zároveň do evidence zapíše, aniž by o tom
vydával rozhodnutí, přičemž pro to, aby k zápisu došlo, bude nezbytné,
aby k tomu byl návrh podán oprávněnou osobou, na předepsaném formuláři a
obsahoval veškeré potřebné a zákonem vyžadované náležitosti.